Julegaver
 

Gaver fra arbejdsgiver til medarbejder er normalt skattepligtige og beskattes på samme måde som løn. Der er dog visse undtagelser for smågaver.

Smågaver
Mindre personalegoder og gaver fra arbejdsgiveren beskattes kun, hvis årets samlede gaver overstiger 1.100 kr. (skattefri bagatelgrænse) Den skattefri bagatelgrænse omfatter mindre gaver og påskønnelser som eksempelvis blomster, vin og chokolade. Hvis den samlede værdi af årets gaver overstiger 1.100 kr., er medarbejderen skattepligtig af det fulde beløb og ikke kun af den del, der ligger ud over bagatelgrænsen.

Modtager en medarbejder gaver fra arbejdsgiveren i årets løb for eksempelvis i alt 1.200 kr, er udgangspunktet, at det skattepligtige beløb udgør 1.200 kr, idet bagatelgrænsen er overskredet. Men udgør julegavens værdi 800 kr ud af det samlede beløb på 1.200 kr., er julegaven skattefri, og det skattepligtige beløb udgør derfor 400 kr.

Har julegaven en værdi på 800 kr, og har medarbejderen i årets løb modtaget andre smågaver fra arbejdsgiveren til en samlet værdi på 600 kr, er medarbejderen skattepligtig af 1.400 kr. er der ikke modtaget andre gaver end julegaven til en værdi af 800 kr., er denne skattefri, da beløbsgrænsen på 800 kr dermed ikke er overskredet.

Hvis man vil være sikker på, at julegaven er skattefri, er det sikreste, at værdien maksimalt er 800 kr., idet der i årets løb kan være andre smågaver m.v., der indgår i bagatelgrænsen på 1.100 kr.

Kontanter og gavekort
Kontanter og gavekort er skattepligtige uanset beløbets størrelse. Et gavekort til medarbejderne kan dog være skattefrit, hvis gavekortet højst har en værdi på 800 kr. og kun kan anvendes til et begrænset udvalg af varer (eksempelvis 25 udvalgte gaveartikler). Det til rådes, at man passer på med gavekort, idet der ikke er en klar afgræsning af, hvornår det er skattefrit for medarbejderen.

Gavekort må ikke kunne ombyttes til kontanter.


 
Vær opmærksom på "de nye" forældelsesfrister
Den 1. januar 2008 blev der indført en "ny" forældelseslov i Danmark og hermed kortere forældelsesfrister end tidligere. Ændringen betød, at fordringer der før var underlagt en 5-årig forældelsesfrist, fra den 1. januar 2008 nu er underlagt en 3-årig forældelsesfrist.

Der blev ved lovens ikrafttræden den 1. januar 2008 indføjet en række overgangsbestemmelser, hvis væsentligste indhold er, at ingen fordring forældes efter de nye regler før den 1. januar 2011, med mindre fordringen forinden ville være forældet efter de gamle regler.

Overgangsreglerne har snart udlevet deres formål, hvilket indebærer, at kreditorer med fordringer, som er ældre end 3 år skal være opmærksomme på, at de risikerer, at disse fordringer bliver forældet den 3. januar 2011.

Tilsvarende regler er indført vedrørende krav, som tidligere var underlagt en 20-årig forældelsesfrist, idet forældelsesfristen for denne type krav er nedsat til 10 år. Hvis De har et krav underlagt en 10-årig forældelsesfrist, og denne frist udløber i perioden fra 1. januar 2008 til 1. januar 2011, vil dette krav blive forældet den 3. januar 2011.

For at afbryde forældelsen skal debitor enten i  form af en skylderklæring udtrykkeligt anerkende fordringens eksistens, eller skal  udtages stævning for kravet. Hvis der allerede foreligger et udlægsfundament f.eks. i form af en dom eller et gældsbrev for fordringen, afbrydes forældelsen ved indgivelse af fogedbegæring til fogedretten.

Copyright 2019 A.R.Harlis
 

RevisionsCentralen
 Harlis
  96191919
 
harlis
 udlejningsejendomme
 udlejning
 bogføring
 regnskab
 ejendomsregnskab
 virksomhedsordningen
 kapitalafkastordningen
 Anne Rønn Harlis
 Finn Harlis